سلطان کاغذ بایگانی – فراتحلیل نیوز
سلطان کاغذ کیست؟ 19 دی 1397
فساد در ارزهای دولتی ادامه دارد

سلطان کاغذ کیست؟

این افراد بخشی از این کاغذ‌ها را با قیمت آزاد به فروش رسانده بودند و همچنین بخشی دیگر از ارز دولتی که برای واردات کاغذ دریافت کرده بودند صرف امور دیگر کرده یا قیمت ارز آزاد در بازار به فروش رسانده بودند.”