سلیم غفوری بایگانی – فراتحلیل نیوز
مأموریت‌های شبکه مستند در سال۹۸/روایت تاریخ معاصر را ادامه میدهیم 17 اسفند 1397
سلیم غفوری مطرح کرد؛

مأموریت‌های شبکه مستند در سال۹۸/روایت تاریخ معاصر را ادامه میدهیم

سلیم غفوری مدیر شبکه مستند سیما، ضمن تشریح ماموریت‌ها و رویکردهای اصلی این شبکه در سال آینده، بر لزوم بهره‌گیری بیشتر از آرشیو در تولید مستندهای سیاسی تأکید کرد.