سن ازدواج بایگانی – فراتحلیل نیوز
نظر مراجع عظام تقلید در رابطه با طرح افزایش سن ازدواج ۰۶ آذر ۱۳۹۷
در پاسخ به استفتاء دانشجویان صورت گرفت

نظر مراجع عظام تقلید در رابطه با طرح افزایش سن ازدواج

بسیج دانشجویى دانشکده روانشناسى و علوم تربیتى دانشگاه تهران از مراجع عظام تقلید درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج استفتاء کرد.