سگزی بایگانی – فراتحلیل نیوز
آمارهایی به نام شرق اصفهان و به کام دیگران/ خوب و بدی که با هم به مردم نمی‌رسد 30 مرداد 1397

آمارهایی به نام شرق اصفهان و به کام دیگران/ خوب و بدی که با هم به مردم نمی‌رسد

رئیس شورای اسلامی شهر سجزی گفت: جذب نیروی بومی حداقل امتیازی است که صنایع باید برای شهرهای مجاور خود لحاظ کنند و صنایعی که به نام شرق اصفهان هستند منافع آن به جاهای دیگر می‌رسد.