سید جواد امام جمعه زاده بایگانی – فراتحلیل نیوز
درک متقابل دانشگاهیان و حوزویان لازمه تحقق وحدت حوزه و دانشگاه است  27 آذر 1397
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان: 

درک متقابل دانشگاهیان و حوزویان لازمه تحقق وحدت حوزه و دانشگاه است 

استاد دانشگاه اصفهان گفت: یک دانشگاهی باید یک حوزوی را بفهمد و یک حوزوی باید یک دانَشگاهی را واقعا درک کند، وقتی این فهم ایجاد شد، تفاهم و تعامل صورت می گیرد.