سیناسرلک بایگانی – فراتحلیل نیوز
بازار فالوورفروشان کساد شد؛ اندوه و حسرت برای برخی از چهره‌های معروف 18 شهریور 1395
نگاهی به ماجرای حذف صفحه‌های غیرواقعی در اینستاگرام

بازار فالوورفروشان کساد شد؛ اندوه و حسرت برای برخی از چهره‌های معروف

انگشت اتهامِ خرید فالوورهای غیرواقعی بیشتر به سمت چهره‌هایی است که فالوورهایشان ریزش‌های چندصدهزاری داشته است.