شاعر بایگانی – فراتحلیل نیوز
کدام اصفهانی با “ناپلئون بناپارت” ملاقات کرد؟ 09 آذر 1397

کدام اصفهانی با “ناپلئون بناپارت” ملاقات کرد؟

میرزا عبدالوهاب اصفهانی متخلص به “نشاط” شاعر، ادیب و سیاستمداری است که روزگاری با ناپلئون معروف دیدار داشته است.