شغا دانشجوئی بایگانی – فراتحلیل نیوز
۳ اقدام وزارت علوم برای حل مشکلات کشور/ صنعت، دانشگاه را باور کند 13 مهر 1397

۳ اقدام وزارت علوم برای حل مشکلات کشور/ صنعت، دانشگاه را باور کند

ارتباط دانشگاه و صنعت ضرورتی است که همواره مورد مناقشه بوده و با وجود فعالیتهای صورت گرفته هنوز به جایگاه مطلوب خود نرسیده بنابراین وزارت علوم به دنبال اجرای ۳طرح برای احیای این رویه است.