شفر بایگانی – فراتحلیل نیوز
ضعف مشهود آبی‌ها از زمان رفتن ساناک 23 مهر 1397
معادله چندمجهولی دستیاری شفر در استقلال

ضعف مشهود آبی‌ها از زمان رفتن ساناک

هنوز تکلیف دستیار سرمربی آبی‌ها مشخص نشده است.