شورایی شهر بایگانی – فراتحلیل نیوز
از میتینگ انتخاباتی اصلاح طلبان تا خواب زمستانی اصولگرایان در اصفهان! 19 آبان 1395
احزاب زیر ذره بین حرف شما

از میتینگ انتخاباتی اصلاح طلبان تا خواب زمستانی اصولگرایان در اصفهان!

اصلاح طلبان اصفهان که شدیدا از نظر انسجام داخلی دچار مشکل از هم گسیختگی شده اندٰ میتینگ سیاسی وتحرکات انتخاباتی خود را در قالب برنامه ای فرهنگی آغاز کرده اند.