شورایی شهر بایگانی – فراتحلیل نیوز
از میتینگ انتخاباتی اصلاح طلبان تا خواب زمستانی اصولگرایان در اصفهان! ۱۹ آبان ۱۳۹۵
احزاب زیر ذره بین حرف شما

از میتینگ انتخاباتی اصلاح طلبان تا خواب زمستانی اصولگرایان در اصفهان!

اصلاح طلبان اصفهان که شدیدا از نظر انسجام داخلی دچار مشکل از هم گسیختگی شده اندٰ میتینگ سیاسی وتحرکات انتخاباتی خود را در قالب برنامه ای فرهنگی آغاز کرده اند.