شیعه فلسطین بایگانی – فراتحلیل نیوز
حماس رهبر جنبش صابرین فلسطین را بازداشت کرد ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

حماس رهبر جنبش صابرین فلسطین را بازداشت کرد

جنبش حماس هشام سالم رهبر جنبش صابرین در نوار غزه را بازداشت کرد.