شیعه فلسطین بایگانی – فراتحلیل نیوز
حماس رهبر جنبش صابرین فلسطین را بازداشت کرد 11 اسفند 1397

حماس رهبر جنبش صابرین فلسطین را بازداشت کرد

جنبش حماس هشام سالم رهبر جنبش صابرین در نوار غزه را بازداشت کرد.