صد روز بایگانی – فراتحلیل نیوز
دستاوردهای صد روزه داخلی و بین‌المللی 22 آبان 1400

دستاوردهای صد روزه داخلی و بین‌المللی

عملکرد آقای رئیسی طی صد روز گذشته، تصویر مسئولیت ریاست‌جمهوری را از یک مسئولیت لوکس و مجلل به مسئولیتی وسط میدان تغییر داد.