طب گیاهی بایگانی – فراتحلیل نیوز
ناهار وعده اضافی در فرهنگ تغذیه ایرانی اسلامی ۲۸ دی ۱۳۹۵

ناهار وعده اضافی در فرهنگ تغذیه ایرانی اسلامی

عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان گفت: در دیدگاه طب سنتی وعده نهار ابتدا به ساکن وجود نداشته است و غذای صبح و غذای غروب بوده است.