طرح هجرت بایگانی – فراتحلیل نیوز
روحانی ۷۵ ساله ای که روزی ۸ ساعت کشاورزی می کند/ خواندن ۳۰۰ صفحه کتاب در روز  24 مهر 1397
روایتی از همراهی روحانیت با مردم؛ 

روحانی ۷۵ ساله ای که روزی ۸ ساعت کشاورزی می کند/ خواندن ۳۰۰ صفحه کتاب در روز 

روحانی ۷۵ ساله یکی از روستاهای خراسان جنوبی، علی رغم اینکه کار تبلیغی انجام می دهد، اگر روزی ۸ ساعت کار نکند مریض می شود.