طنز شورای شهر بایگانی – فراتحلیل نیوز
نطق رییس کور شدس! 17 دی 1397
ایستگاه 62 شورای شهر اصفهان

نطق رییس کور شدس!

رییس جان! نکنه شما هم قهرفرموده اید. شورای پنجم که بساط قهر و گیس و گیس کشی پهنه. تخم کفتر موجوده اگه نطقی تذکری کور شده…ما طاقت بی نطقی و بی تذکری هیچ کدومتون را نداریما… نه به شورای چهارم که اندازه کل شوراهای کشور نطق بی هدف از خودشان در می کردن نه به شماها که اصلا خشکیدس، کور شدس…شماها تک تکتون اصلی جنسین، سوژه به این هلویی حیفس سکوت کنه.

از اصفهان تا لاس وگاس!؟ 06 مهر 1395
پارلمان چهارم، ایستگاه149

از اصفهان تا لاس وگاس!؟

خیلی بی معرفتین، ما نبودیم خوشحال شدین؟ سراغ نگرفتین ولی ما بودیم، همین نزدیکی و اسباب کشی کردیم خونه نو وسط مطالبات مردم دقیقا!