طهرانی مقدم بایگانی – فراتحلیل نیوز
ماجرای خوابی که شهید طهرانی مقدم قبل از شهادت دید 21 آبان 1399

ماجرای خوابی که شهید طهرانی مقدم قبل از شهادت دید

شهید تهرانی مقدم به من گفت این نازل منفجر می‌شود اما من گفتم نه اگر برای موتور شما اتفاقی نیفتد،‌ برای نازل من هیچ اتفاقی نمی‌افتد،گفت:خوشم میاد که پررویی.