عاشورا اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
مراحل مطالعه آثار عاشورایی 15 مهر 1395

مراحل مطالعه آثار عاشورایی

این قلم بنا به مطالعاتی که در چند ساله اخیر در زمینه عاشورا و حضرت امام حسین (ع) داشته است، معتقد است مطالعات در زمینه امام حسین در چهار مرحله قابل پیگیری است. چنانچه این چهار مرحله به خوبی دنبال شود و شخص در تمامی مراحل مطالعه همراه با تامل و تفکر داشته باشد، گامی اساسی در جهت نزدیک شدن به حقیقت عاشورا برداشته است.