عباسعلی پوربافرانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
هیچ قانونی اجازه برداشت آب کشاورزان را به دولت نداده است 17 آبان 1395
نماینده مردم نائین و خوربیابانک در مجلس:

هیچ قانونی اجازه برداشت آب کشاورزان را به دولت نداده است

نماینده مردم نائین و خور در مجلس گفت: دولت حق برداشت آب کشاورزان و پرداخت غرامت به آن‌ها را ندارد و هیچ قانونی نیز چنین اجازه‌ای به او نداده است.