عرفان های نوظهور بایگانی – فراتحلیل نیوز
بررسی و تحلیل ۱۵ علت درونی و بیرونی گرایش به عرفان‌های نوظهور 11 شهریور 1395

بررسی و تحلیل ۱۵ علت درونی و بیرونی گرایش به عرفان‌های نوظهور

علل و عوامل گرایش مردم به عرفان‌های نوظهور را میتوان در دو گروه کلّی قرار داد؛ عوامل فردی یا «علل درونی» و عوامل محیطی یا «علل بیرونی»ای که موجب گرایش به این عرفان‌ها می‌شود.