عزت انتظامی بایگانی – فراتحلیل نیوز
دهه‌ات گذشته مربی! 01 شهریور 1397

دهه‌ات گذشته مربی!

جناب کیانیان! همان به فیلم بازی کنی و جامعه را فیلم خودت نکنی! آخرش هم شما و حاج‌کاظم و عباس، صحیح و سالم ماندید اما هنوز هم جانباز شیمیایی دارد درد می‌کشد!