عوارض شهرداری اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
دست تو جیب مردم بدون فشار اضافه! 30 دی 1398
شورای شهر اصفهان در ایستگاه 110

دست تو جیب مردم بدون فشار اضافه!

عاقا مترو نخوایم باید کیو ببینیم. همین خطی یکم که نتونستن اداره کونن پولشو کشیدن رو عوارض خونامون و گفتن باید بدین هوا تمییز شدس. کدوم هوای تمییز!