فارس اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
رونق تولید با فتح این ۸ خاکریز اساسی ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

رونق تولید با فتح این ۸ خاکریز اساسی

برای رسیدن به رونق تولید باید، رویکردها به مسأله تولید در کشور به طور کامل مورد بازنگری قرار گیرد و از این رو الزامیست که برای احیای تولید، ۸ اصل مهم را مجدداً پایه‌ریزی کنیم.