فخری زاده بایگانی – فراتحلیل نیوز
پنج نکته مهم درباره پنج شهید هسته‌ای کشور ۲۱ آذر ۱۳۹۹
زاویه‌ای متفاوت؛

پنج نکته مهم درباره پنج شهید هسته‌ای کشور

تفکری در میان برخی دانشجویان وجود دارد که دنیای خارج را آرمانشهر و مدینه فاضله می دانند و گمان می کنند که اگر یک جوان در داخل کشور تحصیل و یا خدمت کند، از دنیای علم عقب می ماند.

۲۰ سال به دنبال شهادت فخری‌زاده بودند/ عملیات بسیار پیچیده‌ای بود و با بکارگیری تجهیزات الکترونیکی رخ داد/ هیچ فردی در صحنه حضور نداشت ۱۰ آذر ۱۳۹۹
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

۲۰ سال به دنبال شهادت فخری‌زاده بودند/ عملیات بسیار پیچیده‌ای بود و با بکارگیری تجهیزات الکترونیکی رخ داد/ هیچ فردی در صحنه حضور نداشت

خدمات شهید هسته‌ای سردار و مهندس فخری‌زاه قابل بیان نیست؛ همینقدر بگویم که ۲۰ ساله دشمن دنبال به شهادت رساندن ایشان بود اما تا بحال ناکام بود.