فرا تحلیل حقوقی بایگانی – فراتحلیل نیوز
چه باور‌های غلط حقوقی و قضایی در مورد احضار و تأمین کیفری وجود دارد؟ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
دانستنی های حقوقی؛

چه باور‌های غلط حقوقی و قضایی در مورد احضار و تأمین کیفری وجود دارد؟

معمولاً اگر ادعای وقوع جرمی مطرح شود و بعد از بررسی و تحقیقات بازپرس دلیل کافی برای وقوع بزه و انتساب آن به متهم، وجود داشته باشد، بازپرس اقدام به احضار متهم می‌نماید و بعد از حضور ممکن است تامین کیفری گرفته شود؛ و منظور از گرفتن تامین کیفری این است که متهم باید کفیل (ضامن) یا وثیقه‌ای معرفی نماید والا بازداشت خواهد شد