فرا تحلیل پتروشیمی بایگانی – فراتحلیل نیوز
پاسخ به ۱۰ سؤال کلیدی از پرونده پتروشیمی ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

پاسخ به ۱۰ سؤال کلیدی از پرونده پتروشیمی

در شرایط جنگ اقتصادی که نظام سلطه خیانت جنگی فقط دادن گرای مواضع نیروهای خودی نیست، بلکه خیانت بزرگ‌تر ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی و زدن جیب ملت است.