فضای مجای بایگانی – فراتحلیل نیوز
آمار کاربران عضو شبکه های اجتماعی/ ۵۹ درصد دنبال سرگرمی هستند ۲۴ دی ۱۳۹۵
طبق برآورد شاخص های جامعه اطلاعاتی؛

آمار کاربران عضو شبکه های اجتماعی/ ۵۹ درصد دنبال سرگرمی هستند

برمبنای آخرین بررسی های نظام پایش شاخص های ارتباطات کشور، ۶۵ درصد کاربران اینترنت در ایران عضو شبکه های اجتماعی هستند و ۵۹ درصد کاربران نیز در اینترنت به دنبال تفریح و سرگرمی اند.