فقه رسانه بایگانی – فراتحلیل نیوز
جواز یا عدم جواز استناد به خبر واحد در فضای مجازی ۲۳ مهر ۱۳۹۷
آیت الله علیدوست تبیین کرد؛

جواز یا عدم جواز استناد به خبر واحد در فضای مجازی

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در جلسه درس اخلاق خود موضوع حجیت خبر واحد و جواز استناد به آن بویژه در عرصه فضای مجازی را مورد بررسی قرار داد.