فولاد مبارکه سپاهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
مصرف داخلی فولاد در بهترین حالت ۴۲ میلیون خواهد بود ۰۹ بهمن ۱۳۹۵

مصرف داخلی فولاد در بهترین حالت ۴۲ میلیون خواهد بود

با احتساب رشد درآمد سرانه ۲.۵ درصدی، رشد مصرف سرانه ۴ درصدی و رشد اقتصادی ۶ درصد، مصرف فولاد در افق ۱۴۰۴ به ۴۱.۳ میلیون تن خواهد رسید و در صورت اعمال محدودیت‌های محتمل بر سر تحقق این هدف، عدد مذکور به ۳۳ میلیون تقلیل می‌یابد.