قائم مقام رهبری بایگانی – فراتحلیل نیوز
چرا پیشنهاد اصلاح‌طلبان برای انتصاب «قائم مقام اجرایی رهبری» مهم است؟! ۱۴ آبان ۱۳۹۸
پشت پرده مفهومی پیشنهاد پزشکیان؛

چرا پیشنهاد اصلاح‌طلبان برای انتصاب «قائم مقام اجرایی رهبری» مهم است؟!

قائم مقام اجرایی و اقتصادی یعنی چی؟ یعنی رهبری یک نفر را منتصب کند تا بجای دولت تصمیم بگیرد. یعنی یک انتصاب بجای انتخاب مردم.