قانون گریزی بایگانی – فراتحلیل نیوز
نقش نابسامانی بسترهای اقتصادی و اجتماعی در قانون گریزی ۲۱ دی ۱۳۹۵
قانون‌گریزی؛ محصول هزینه پایین یا تغییر رفتار افراد جامعه

نقش نابسامانی بسترهای اقتصادی و اجتماعی در قانون گریزی

یک حقوق‌دان و استاد دانشگاه در رابطه با ریشه‌های قانون گریزی بیان کرد: ریشه اصلی پدیده قانون‌گریزی را باید در بحث آموزش، مسائل اقتصادی و فرهنگی جستجو کرد.