قطع نخاع بایگانی – فراتحلیل نیوز
ساخت ربات ایرانی برای تسهیل در حرکت افراد قطع عضو ۰۶ آبان ۱۳۹۷

ساخت ربات ایرانی برای تسهیل در حرکت افراد قطع عضو

محققان کشورمان موفق به ساخت رباتی شدند که حرکت افرادی را که از زانو قطع عضو هستند، تسهیل می‌کند.