قمپز بایگانی – فراتحلیل نیوز
سناریوی جدید برای انحراف فکری در مطالبه معیشتی مردم/ بازگشت ادبیات «بگم بگم»ها  ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
قمپز در کردن‌های دولت در جنگ اقتصادی

سناریوی جدید برای انحراف فکری در مطالبه معیشتی مردم/ بازگشت ادبیات «بگم بگم»ها 

درواقع همانند قمپز تجربه ثابت کرده است که در پس این بگم بگم ها هیچ خبری نیست. مردم هم با توجه به تجربه‌ای که به واسطه این قمپز درکردن‌ها به دست آورده اند، برای آن تره هم خرد نمی کنند.