قیمت سوخت بایگانی – فراتحلیل نیوز
 افزایش جهشی پس از شش سال تعلل دولت در رشد منطقی/ دولت: با دو برابر کردن نرخ بنزین ۲۰۰هزار شغل ایجاد می‌شود؛ مجلس: ۵۰۰هزار شغل نابود می‌شود! ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار ناخوشایند از افزایش غیرکارشناسی قیمت بنزین:

 افزایش جهشی پس از شش سال تعلل دولت در رشد منطقی/ دولت: با دو برابر کردن نرخ بنزین ۲۰۰هزار شغل ایجاد می‌شود؛ مجلس: ۵۰۰هزار شغل نابود می‌شود!

دولت ادعا کرد با دو برابر کردن قیمت بنزین می توان پنجاه تا دویست هزار شغل ایجاد کرد و این در حالی بود که مرکز پژوهش های مجلس ضمن یک پژوهش اقتصادی تصریح کرد چهارصد و هشتاد هزار شغل با تورم ناشی از افزایش صددرصدی قیمت بنزین از بین می رود.