لنکرانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
فقه نظامات، توهم یا واقعیت؟  ۱۹ آذر ۱۳۹۷
تبیین یک بحث علمی ؛ 

فقه نظامات، توهم یا واقعیت؟ 

آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در درس خارج خود به توضیح مسئله «فقه نظامات» پرداخت.