ماهواره ظفر بایگانی – فراتحلیل نیوز
نگاه دوباره سرداران علم ایران برای خدمت رسانی به مردم از طریق دانش فضایی ۳۰ دی ۱۳۹۸
ظفر؛

نگاه دوباره سرداران علم ایران برای خدمت رسانی به مردم از طریق دانش فضایی

تست‌های موفق «ماهواره‌های ظفر ۱ و۲» به پایان رسید و این ماهواره‌ها که قسمت اعظم قطعات آن از سوی جوانان ایرانی ساخته شده در حال طی مراحل قرار گرفتن در مدار زمین است، ماهواره ای که کارشناسان آن را یکی از ابزارهای خدمت رسانی به مردم از طریق دانش فضایی می دانند.