محمدعلی نجفی بایگانی – فراتحلیل نیوز
همراهی با «فتنه ۸۸» مستندات مجلس از عملکرد «نجفی» ۰۲ آبان ۱۳۹۵

همراهی با «فتنه ۸۸» مستندات مجلس از عملکرد «نجفی»

مجموعه رفتار و گفتار نجفی درباره فتنه سال ۸۸ مهمترین عامل عدم‌اعتماد نمایندگان مردم در خانه ملت به وی بوده است.