محمد غرضی بایگانی – فراتحلیل نیوز
سوالم از روحانی این است که چرا مسئولیت کاری که نمی‌دانی برعهده گرفته‌ای؟ ۲۴ فروردین ۱۳۹۶
غرضی در جمع خبرنگاران:

سوالم از روحانی این است که چرا مسئولیت کاری که نمی‌دانی برعهده گرفته‌ای؟

وزیر پست و تلگراف و تلفن دولت سازندگی گفت: مهم ترین سوالم از روحانی در مناظرات این است که شما چرا مسئولیت کاری که نمی‌دانید، برعهده گرفتید؟