مرخصی سربازی بایگانی – فراتحلیل نیوز
مدت مرخصی سربازان تشریح شد ۱۱ آذر ۱۳۹۷

مدت مرخصی سربازان تشریح شد

رییس اداره سرمایه انسانی سربازی ستادکل نیروهای مسلح توضیحاتی را درباره مرخصی سربازان در حین خدمت ارائه کرد.