مرق اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
تجارت پرسود دود در اصفهان ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

تجارت پرسود دود در اصفهان

مصرف قلیان روز به روز در گسترش است تا جایی که به یکی از تفریحات بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده است,؛ فارس در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف این چالش می‌پردازد.