مرمت آثار تاریخی بایگانی – فراتحلیل نیوز
نگاه علمی به «مرمت» از اصفهان آغاز شده است / بازسازی و نیاز به‌کارگیری نیروی آموزش‌دیده در این حوزه ۰۳ آبان ۱۳۹۵

نگاه علمی به «مرمت» از اصفهان آغاز شده است / بازسازی و نیاز به‌کارگیری نیروی آموزش‌دیده در این حوزه

مرمت و احیای ابنیه تاریخی در شهری مثل اصفهان فارغ از اهمیت آن، نیازمند توجه دستگاه‌های مرتبط جهت بهره‌گیری علمی و به‌کارگیری نیروی آموزش‌دیده در این حوزه است تا بتواند همچون معماری اصیل خود در مرمت هم حرفی در جهان داشته باشد.