مسعود فراستی بایگانی – فراتحلیل نیوز
جزیره  هفت 01 آذر 1395

جزیره  هفت

به گزارش حرف شما، همیشه این شانس را ندارید که اگر یک شب ؛ خواب به چشمانتان نیامد و دیروقت تلویزیون را روشن کردید، در یک برنامه زنده ، گفتگوهای عمیق و روشنفکرانه ای ببینید که سالهاست جای آن در تلویزون خالی است . برنامه ای که از فرم در سینما بمثابه مثل افلاطونی سخن […]