مسمومیت بایگانی – فراتحلیل نیوز
وقتی نوشیدن آب مرگبار می شود! ۲۱ شهریور ۱۳۹۵

وقتی نوشیدن آب مرگبار می شود!

هیدراتاسیون بیش از اندازه و مسمومیت با آب زمانی رخ می دهد که میزان آب نوشیده شده بیشتر از توانایی کلیه ها برای تخلیه آب اضافی از طریق ادرار باشد. اما مقدار آب تنها عامل تعیین کننده در این زمینه نیست.