مشائی بایگانی – فراتحلیل نیوز
یک نام در دادگاه مشایى: «پانته‌ آ فیوضى» کیست؟ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

یک نام در دادگاه مشایى: «پانته‌ آ فیوضى» کیست؟

یکی از نام هایی که در جلسه دوم دادگاه مشایی از سوی قاضی مطرح شد و از متهم درخواست توضیح پیرامون چرایی ارتباط با وی کرد، پانته آ فیوزی بود.