مطالبه گری اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
بیانیه مطالبه گری جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی از نمایندگان مجلس یازدهم ۰۸ آبان ۱۳۹۹

بیانیه مطالبه گری جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی از نمایندگان مجلس یازدهم

جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی شعبه استان اصفهان با توجه به گذشت پنج ماه از شروع به کار مجلس یازدهم بیانیه مطالبه گرانه ای خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم منتشر کرده است.