معافیت مالیاتی بایگانی – فراتحلیل نیوز
نامه تجدیدنظر در مصوبه سقف معافیت مالیاتی کارگران به کمیسیون تلفیق رفت ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

نامه تجدیدنظر در مصوبه سقف معافیت مالیاتی کارگران به کمیسیون تلفیق رفت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در نامه ای درخواست بررسی مجدد مصوبه معافیت مالیاتی را به کمیسیون تلفیق دادیم گفت: در حال حاضر کمیسیون تلفیق در حال بررسی مصوبه معافیت مالیاتی روز گذشته مجلس است. این مصوبه به ضرر نیروی کار بخش خصوصی است.