معاون رئیس جمهور بایگانی – فراتحلیل نیوز
 برجام منافع اقتصادی برای ایران نداشت ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
معاون رئیس جمهور:

 برجام منافع اقتصادی برای ایران نداشت

عاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه برجام منافع اقتصادی برای ایران نداشت.