مکانیزم ماشه بایگانی – فراتحلیل نیوز
مکانیسم ماشه چماقی برای مذاکره ۲۶ دی ۱۳۹۸
شکاف اجتماعی عامل تحریک به اعمال مکانیسم ماشه

مکانیسم ماشه چماقی برای مذاکره

اروپایی ها همسو با راهبرد فشارحداکثری آمریکا، مکانیسم ماشه را فعال کرده اند تا به عنوان چماقی بالای سر ایران، جمهوری اسلامی را مجبور به مذاکره مجدد همراه با طرف آمریکایی و دادن امتیازات بیشتری هستند.