میدان استقلال اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
استفاده از نسل منقرض معابر ترافیکی در اصفهان؟ 28 مهر 1395
نفس تنگ عابران پیاده نصف جهان!

استفاده از نسل منقرض معابر ترافیکی در اصفهان؟

درواقع تجربه‌هایی که با قیمت‌های گزافی به دست آمده‌اند، نشان می‌دهند که ساخت بزرگراه‌های بیشتر و پل‌های طبقاتی راه‌حلی نیست که یک شهر را از بحران ترافیک و آلودگی نجات دهند.