نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بایگانی – فراتحلیل نیوز
احتمال عزل مطهری از نایب رئیسی مجلس 14 شهریور 1395

احتمال عزل مطهری از نایب رئیسی مجلس

۳۰ نفر ازنمایندگان در نامه به هیات رئیسه مجلس خواستار برکناری مطهری از نائب رئیسی مجلس شدند و طبق قانون بایداین درخواست درهیات رسیدگی به اعتراضات بررسی شده و در موردتعلیق مطهری تصمیم گیری شود.