نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بایگانی – فراتحلیل نیوز
احتمال عزل مطهری از نایب رئیسی مجلس ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

احتمال عزل مطهری از نایب رئیسی مجلس

۳۰ نفر ازنمایندگان در نامه به هیات رئیسه مجلس خواستار برکناری مطهری از نائب رئیسی مجلس شدند و طبق قانون بایداین درخواست درهیات رسیدگی به اعتراضات بررسی شده و در موردتعلیق مطهری تصمیم گیری شود.