نقد امام موسی صدر بایگانی – فراتحلیل نیوز
شیوه امام موسی صدر رفع محرومیت با احیای اندیشه دینی مردم بود ۰۸ شهریور ۱۳۹۸
دکتر طغیانی:

شیوه امام موسی صدر رفع محرومیت با احیای اندیشه دینی مردم بود

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت: برای رفع محرومیت باید احیای فکر دینی را انجام دهیم زیرا وقتی می‌توانیم کاری را انجام دهیم و آجر روی آجر بگذاریم که اندیشه مردم را درست کرده باشیم.